Open plaatsen

Over ons

Wij zijn een vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een mentale beperking. In onze voorziening is er een aanbod voor mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vergund door het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’.

Dit wil zeggen dat wij een permanente opvang bieden op medisch, paramedisch, ortho-, agogisch en sociaal vlak aan mensen die zich niet op eigen krachten in het maatschappelijk leven kunnen bewegen.

Door een kleinschalige woonvorm proberen wij zo veel mogelijk de traditionele gezinsstructuur te benaderen en een optimaal leefmilieu te bekomen. Hiernaast bieden wij in onze ateliers arbeid vervangende activiteiten aan om de vaardigheden van onze bewoners te onderhouden of te ontwikkelen.

DOELGROEP

De doelgroep van vzw De Vier Notelaars zijn volwassenen met een matig tot ernstige, aangeboren of verworven complexe, meervoudige handicap (verstandelijk, sensorisch, met eventuele gedragsproblemen) die daardoor een langdurige en ernstige beperking hebben van hun verstandelijke vermogens.

MISSIE

Door een integrale zorg te verlenen willen wij onze bewoners gelukkig maken.  Dit betekent dat wij aandacht hebben voor de lichamelijke, de psychische, de relationele en de spirituele aspecten van hun functioneren.  Door een optimale kwaliteit van zorg na te streven in onze begeleiding willen wij hen stimuleren tot ontwikkeling. We bieden zorg op maat aan en trachten een netwerk uit te bouwen van externe dienstverleners om beter te kunnen inspelen op de verschillende zorgbehoeften, dit in samenspraak met de familie.

VISIE

Onze relatie tot onze bewoners en tot het personeel is gestoeld op wederzijds respect voor de volledige en volwaardige persoon.  De eigen inbreng van onze bewoners, hun verlangens en strevingen, nodig om hun levensproject te realiseren, vragen een individuele begeleiding op menselijke schaal.  Wij streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid, zo dicht mogelijk bij de eigen leefgemeenschap.

Wij willen dat onze bewoners zich goed en gelukkig voelen, dat zij zichzelf kunnen ontplooien door hun mogelijkheden te ontwikkelen en dat zij zo actief en zinvol als mogelijk betrokken worden bij de samenleving.

Wij stimuleren de integratie van onze bewoners, waarvan wij een levendig en aanvaard onderdeel willen zijn.  Wij streven ernaar dat dit omgekeerd ook zo is.  Wij opteren voor kleinschalige woonvormen, met grote zelfstandigheid, die zoveel mogelijk de traditionele gezinsstructuur benaderen. Dit binnen een groter instellingsverband.  Daarom is onze voorziening ingedeeld in twee ‘huizen’.  Elk huis is op zijn beurt ingedeeld in twee leefgroepen en elke leefgroep heeft een eigen kleur (geel, blauw, groen en rood) die de eigenheid en herkenbaarheid beklemtonen. We streven naar een tweede thuis voor onze bewoners in de vorm van leefgroepenwerking. Dit bereiken we door een goede samenwerking met de familie, het persoonlijke netwerk en het professioneel netwerk van onze bewoners.

De dagopvang wordt gerealiseerd door het organiseren van verschillende ateliers waarvan de objectieven en doelstellingen aan bod komen in het hoofdstuk ‘Objectieven’.  Idem wat betreft de Leefgroepwerking.

De directie streeft naar optimalisatie van de voorziening door er over te waken dat : de objectieven en doelstellingen gerealiseerd worden, dat de zorg is afgestemd op de behoefte, dat er zorgzaam wordt omgegaan met de middelen, dat er steeds gestreefd wordt naar een betere kwaliteit en naar een systeem van kwaliteitsborging.

WAARDEN

De directie legt het accent van haar externe werking op het verdedigen van de belangen van de bewoners naar het beleid toe.  Een andere belangrijke functie is het detecteren van nieuwe tendensen in de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappij. We innoveren in onze methodieken en zetten in op nieuwe ontwikkelingen die een afgestemde zorg en dienstverlening, alsook meer kwaliteit en efficiëntie, mogelijk maken. 

Wij verwachten van het personeel een inlevende, pedagogische, respectvolle en vooral liefdevolle houding ten opzichte van onze bewoners.  Een houding die ruimte laat, ondersteunt en corrigeert waar nodig.  Betrokken zijn is belangrijk en onze bewoners moeten die interesse kunnen voelen, anderzijds moet er voldoende afstand zijn om deskundig en professioneel te kunnen blijven handelen. Hiervoor willen wij de personeelsleden verantwoordelijkheid bieden en de nodige ondersteuning en vorming geven om de objectieven en doelstellingen te realiseren.

Wij streven naar een voorziening waarbinnen het goed is om te verblijven, zowel voor de bewoners, de naaste familie, als het personeel. Hierbij zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen, een open communicatie en respect voor ieders eigenheid onze basisprincipes.

Uit de christelijke levensvisie haalt de voorziening een groot respect voor elke mens.  Wij hebben tevens respect voor elke andere levensovertuiging die de rechten van bewoners erkent.  Wij willen bewoners benaderen met een respectvolle en gelijkwaardige houding.

Opleiding en wetenschappelijke kennis sturen ons professioneel handelen, zowel op zorg-inhoudelijk vlak als op het vlak van middelenbeheer.  Scholing en vorming kan het handelen van elk personeelslid verbeteren.

Binnen de maatschappij, die steeds meer gericht is op prestatie en productie, is het onze taak de gelijkwaardigheid en de eigenheid van iedere persoon centraal te stellen.  Hiervoor willen wij inspelen op evoluties in de gehandicaptenzorg en op de vragen van onze bewoners.

OBJECTIEVEN EN DOELSTELLINGEN VAN LEEFGROEPEN EN ATELIERS

We staan in voor dag- en nachtondersteuning aan onze bewoners bij alle domeinen die bijdragen tot een kwalitatief leven. Die 24/24u opvang binnen vzw De Vier Notelaars vindt zijn beslag in het organiseren van zowel een leefgroep- als een atelierwerking.  Naast de reeds beschreven vier leefgroepen zijn er ateliers waar getracht wordt een zinvolle dagbesteding, op ieders maat, aan te bieden.

Zowel de ateliers als de leefgroepen hebben als objectief:

  1. het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze bewoners,
  2. het op gang brengen van een positieve ontwikkeling,
  3. stimuleren van sociale integratie,
  4. bevorderen van de mobiliteit,
  5. stimuleren van de ontwikkeling tot communicatie.

Om dit concreet te maken worden volgende begeleidingsgroepen aangeboden:

a. leefgroepwerking,

b. decoratie, knutsel, kaarsenatelier, hout, handwerkatelier, bakkerij en keuken

c. expressie en redactie atelier,

d. bewegingstherapie (ergo/kiné), inbegrepen relaxatie therapieën en snoezel

e. sport en spel,

Teneinde voorgaande mogelijk te maken worden er in onze voorziening individuele zorgplannen opgemaakt.  Deze zorgplannen waren oorspronkelijk geënt op het ‘Hulpverleningsplan’ van Doret De Ruyter, Nederlands orthopedagoge, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en zijn meer geëvolueerd naar een beschrijving volgens de levensdomeinen van Kwaliteit van Leven. 

Het team van begeleiders evalueert deze zorgplannen twee maal per jaar. Een weerslag van deze evaluatie is terug te vinden in het individueel dossier van elke bewoner.

GESCHREVEN REFERENTIEKADER

Vanuit onze missie, visie en waarden komt de respectvolle bejegening van de zorgverstrekkers, in casu de opvoeders en begeleiders, voor onze bewoners tot uiting. Omdat wij er van uitgaan dat elke mens uniek is, zijn eigenheden heeft en daarom ‘anders’ is, is het zaak de globale begeleiding hierop af te stemmen.  Dit vraagt zin voor openheid en communicatie, zowel met de betrokkene als met de omgeving als met de inwendige structuur van onze voorziening.  Hierbij houden wij steeds rekening met de ‘privacy’ van onze bewoners.